User manual GARMIN GPSMAP 62S

DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Diplodocs provides you a fast and easy access to the user manual GARMIN GPSMAP 62S. We hope that this GARMIN GPSMAP 62S user guide will be useful to you.


GARMIN GPSMAP 62S : Download the complete user guide (685 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   GARMIN GPSMAP 62S (737 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (1038 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (980 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (963 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (952 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (954 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (954 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (942 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (963 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S (1035 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S QUICK START GUIDE (637 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S MANUEL D UTILISATION (737 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S SCHNELLSTARTANLEITUNG (650 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S MANUEL DE DEMARRAGE RAPIDE (745 ko)
   GARMIN GPSMAP 62S QUICK START MANUAL (648 ko)

Manual abstract: user guide GARMIN GPSMAP 62S

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Important Safety and Product Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Informations importantes relatives au produit et la scurit . . . . . . . . . . . . 4 Informazioni importanti sulprodotto e sulla sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Informacin importante sobre el producto y tu seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Informaes importantes de seguranae do produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Belangrijke veiligheids- en productinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Trkeit turvallisuus- ja tuotetietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Viktig sikkerhets- og produktinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Viktig skerhets- och produktinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Wane informacje dotyczce bezpieczestwa i produktu . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Dlezit bezpecnostn informacea informace o produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . 31 Vazne informacije o sigurnosti i proizvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Important Safety and Product Information Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in an accident or collision resulting in death or serious injury. Installation and Operation Warnings When installing the device in a vehicle, place the device securely so it does not obstruct the driver's view of the road or interfere with vehicle operating controls, such as the steering wheel, the foot pedals, or the transmission levers. (See diagram. ) Do not mount Do not place where the unsecured on driver's field the vehicle of vision is dashboard. [. . . ] Garmin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor boetes of straffen die worden opgelegd of schade die wordt geleden als gevolg van nationale of regionale wetgeving of verordeningen omtrent het gebruik van uw Garmin-toestel. Informatie over de kaartgegevens Garmin gebruikt deels gegevensbronnen van de overheid en deels particuliere gegevensbronnen. Vrijwel alle gegevensbronnen bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. In sommige landen zijn volledige en nauwkeurige kaartgegevens niet beschikbaar of onbetaalbaar. Conformiteitverklaring Hierbij verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de basiseisen en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitverklaring voor oPMeRKiNG 18 uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www. garmin. com/declaration-of-conformity. Beperkte garantie Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en techniek gedurende n jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Deze garantie is niet van toepassing op: (i) cosmetische schade, zoals krassen, sneden en deuken; (ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen, tenzij productschade het gevolg is van defect materiaal of ondeugdelijk vakmanschap; (iii) schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, water, overstroming, brand of andere natuurrampen of externe oorzaken; (iv) schade als gevolg van onderhoud uitgevoerd door personen die niet door Garmin bevoegd zijn verklaard tot het uitvoeren van onderhoud; of (v) schade aan een product dat is veranderd zonder de schriftelijke toestemming van Garmin. Bovendien behoudt Garmin zich het recht voor garantieclaims af te wijzen voor producten of diensten die zijn verkregen en/of gebruikt in strijd met de wetten van een land. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en mag niet worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. Garmin geeft geen garantie op de nauwkeurigheid of de volledigheid van de kaartgegevens in dit product. DE GENOEMDE GARANTIES EN HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIREN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN 19 AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERKEERSBOETES OF VERKEERSSITUATIES, ONGEACHT OF DEZE SCHADE HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT. IN BEPAALDE STATEN IS DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het toestel of de software te repareren, of vervangen (door een nieuw of gereviseerd vervangend product) of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden. EEN DERGELIJKE HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT GERESPECTEERD. Neem contact op met een gecertificeerde Garmin-dealer voor garantieservices, of neem telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor verzendinstructies en een RMA-trackingnummer. Verpak het toestel deugdelijk en voeg een kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de buitenkant van de verpakking. [. . . ] Takvi popravci ili zamjene bit e besplatni za korisnika za dijelove ili rad, pod uvjetom da je korisnik odgovoran za troskove transporta. Ovo jamstvo ne vrijedi za: (i) kozmeticka osteenja kao sto su ogrebotine, zarezi i udubljenja; (ii) potrosne dijelove poput baterija, osim ako steta nije uzrokovana manjkavim materijalima ili izradom; (iii) stetu uzrokovanu nesretnim slucajem, zlouporabom, nepravilnim koristenjem, vodom, poplavom, pozarom ili drugim prirodnim nepogodama ili vanjskim uzrocima; (iv) stetu uzrokovanu servisiranjem od strane osobe koja nije ovlasteni serviser tvrtke Garmin; ili (v) stetu na proizvodima koji su modificirani ili preinaceni bez pismenog dopustenja tvrtke Garmin. Isto tako, Garmin zadrzava pravo odbijanja jamstvenih zahtjeva za proizvode ili usluge dobivene i/ili koristene u suprotnosti sa zakonima bilo koje drzave. Ovaj proizvod namijenjen je iskljucivo za upotrebu kao pomagalo u putovanjima i ne smije se koristiti za svrhu gdje su potrebna precizna mjerenja smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE GARMIN GPSMAP 62S
Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual GARMIN GPSMAP 62S will begin.

 

Copyright © 2015 - manualRetreiver - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.